Quyết định số 1826/QĐ-KHTN ngày 12/11/2019 về việc thay đổi tên đề tài luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh khóa năm 2018 (sau báo cáo tiểu luận tổng quan)