ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 03 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc đóng học phí đợt 1 chương trình cao học khóa năm 2019

Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG-HCM thông báo

Học viên cao học khóa năm 2019 đóng học phí đợt 1 năm thứ nhất trong 02 ngày 05 và 06/12/2019. Mức thu: 8.000.000đ

Học viên đóng học phí theo hai hình thức:

1. Tiền mặt: học viên đến tại phòng Đào tạo Sau đại học, Trường ĐH KHTN để nộp học phí.

2. Chuyển khoản: học viên chuyển khoản học phí lưu ý ghi đúng các thông tin theo hướng dẫn dưới đây

  • Tên đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Số tài khoản: 6380201013387
  • Tại ngân hàng: Agribank, chi nhánh Bình Thạnh
  • Nội dung: học phí đợt …. của học viên …………………., MSHV: …………

Biên lai học phí chỉ cấp một lần và không cấp xác nhận học phí với bất cứ lý do gì.

Học viên đóng học phí theo hình thức chuyển khoản, liên hệ phòng Kế hoạch Tài chính để nhận biên lai học phí trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày chuyển tiền.

Học viên có nhu cầu nhận thông báo đóng học phí nộp cho cơ quan liên hệ phòng Đào tạo Sau đại học trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo.

Sau thời hạn đóng học phí nêu trên, học viên không đóng học phí Nhà trường sẽ không giải quyết thi kết thúc học phần cũng như các học vụ liên quan.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

 Nguyễn Xuân Vinh