ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  175 /SĐH Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2019

 THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI

KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH

Chương trình dành cho học viên cao học xét chuẩn đầu ra môn ngoại ngữ

Kỳ thi ngày 17/11/2019

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh, chương trình dành cho học viên cao học tại ĐHQG-HCM xét chuẩn đầu ra môn ngoại ngữ, kỳ thi ngày 17/11/2019:

1. Thang điểm đánh giá

Học viên đạt yêu cầu chuẩn đầu ra trình độ tiếng Anh chương trình thạc sĩ tại ĐHQG-HCM khi tổng điểm 4 kỹ năng đạt tối thiểu 80/160 điểm

2. Kết quả thi (Xem file đính kèm)

3. Nộp hồ sơ đăng ký tốt nghiệp: Học viên cao học của trường ĐH KH Tự nhiên đã bảo vệ luận văn thạc sĩ và đạt kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh ngày 17/11/2019 sẽ nộp hồ sơ đăng ký tốt nghiệp thạc sĩ tại phòng ĐT SĐH từ ngày 09/12/2019 đến 12/12/2019

4. Nhận giấy báo điểm thi:

Học viên cao học không thuộc các trường Đại học Khoa học Tự nhiên đến phòng ĐT Sau đại học để nhận giấy báo điểm thi từ ngày 9 – 12/12/2019. (giấy báo điểm chỉ cấp 1 lần và không giải quyết cấp lần 2 với bát cứ lý do gì)

5. Phúc khảo điểm thi:

Học viên đăng ký phúc khảo điểm thi (Đọc-Nghe-Viết) từ ngày 09/12/2019 đến 12/12/2019.

  • Mẫu đơn: đính kèm
  • Lệ phí phúc khảo: 100.000đ/ bài

6. Kỳ thi ngày 22/12/2019

Học viên chưa đạt yêu cầu đánh giá năng lực tiếng Anh trong kỳ thi ngày 17/11/2019 có thể đăng ký dự thi ngày 22/12/2019. Thời gian đăng ký dự thi tại phòng ĐT SĐH từ ngày thông báo đến 16g00 ngày 10/12/2019 (giờ hành chánh).

Xem chi tiết thông báo tại website: sdh.hcmus.edu.vn

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh