Buổi học môn Sinh thái học vi sinh vật (lớp cao học ngành Vi sinh vật học, khóa 28) sáng Chủ nhật ngày 17/11/2019 sẽ học tại phòng B11A