Điểm thi môn Phương pháp nghiên cứu khoa học – KHMTr K28 (ngày thi: 05/10/2019)