Kết quả phúc tra kỳ thi đánh giá chuẩn trình độ tiếng Anh hai kỹ năng Nói – Viết ngày 29/9/2019 (file đính kèm)