Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc thay đổi phòng học một số lớp cao học vào buổi sáng Chủ nhật, ngày 20/10/2019 như sau:

1/ Môn Lý thuyết nhóm tuyến tính (ngành Đại số và lý thuyết số): học tại phòng H2.1

2/ Môn Giải tích đa trị (ngành Toán ứng dụng): học tại phòng H2.2