ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ
CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

NCS. NGUYỄN TRẦN ĐÔNG PHƯƠNG, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Sinh lý học thực vật – 62420112, với đề tài “Tìm hiểu sự tăng trưởng và tích lũy lipid ở Tảo Haematococcus pluvialis Flotowvào lúc 8g00, ngày 08/11/2019,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM