Điểm thi môn Luật và chính sách môi trường – QLMT K28 (ngày thi: 18/7/2019)