Điểm thi môn Địa chất Đệ tứ và vỏ phong hóa – ĐC K28 (ngày thi: 04/7/2019)