Điểm thi môn Cấu tạo địa chất và phương pháp lập bản đồ địa chất – ĐC K28 (ngày thi: 15/7/2019)