Điểm thi môn Viễn thám và GIS ứng dụng – KHMTr K28 (ngày thi: 21/8/2019)