Điểm thi môn Những vấn đề sinh học thực vật mới công bố – SLTV K28 (ngày thi: 14/7/2019)