Điểm thi môn Sinh học phân tử Eukaryote – SLĐV K27 (ngày thi: 27/3/2019)