THÔNG BÁO
v/v Đăng ký tín chỉ học phần 4 và đóng học phí đợt 3
chương trình cao học khóa 28/2018

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Đề nghị học viên cao học khóa 28/2018 (đợt 1 + đợt 2) của các ngành đã có lịch học các môn được mở trong nhóm học phần 4 (thời khóa biểu học phần 4 đính kèm) đến phòng Đào tạo Sau đại học đăng ký tín chỉ môn học và đóng học phí cao học đợt 3.

Học phí đợt 3: mức thu 7.950.000/HV

Thời gian đóng học phí và đăng ký môn học: từ ngày 28/8/2019 đến 30/8/2019.

Mẫu phiếu đăng ký môn học (file đính kèm)

Lưu ý:

  • Học viên phải tự đăng ký môn học, không được đăng ký thay
  • Sau thời hạn nêu trên, học viên không đăng ký môn học xem như tự ý không tham gia môn học đó và Nhà trường sẽ không giải quyết đăng ký bổ sung với bất cứ lý do gì.