ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 109/SĐH
TP.HCM, ngày 13 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết quả kỳ thi đánh giá chuẩn trình độ tiếng Anh 2 kỹ năng Nói – Viết dành cho học viên sau đại học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO:

 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo kết quả thi đánh giá chuẩn trình độ tiếng Anh 2 kỹ năng Nói – Viết dành cho học viên sau đại học, kỳ thi ngày 21/7/2019 như sau:

1/ Kết quả thi: xem danh sách đính kèm

2/ Xét kết quả:

  • Học viên cao học đạt kỳ thi đánh giá chuẩn trình độ tiếng Anh 2 kỹ năng Nói – Viết khi tổng điểm thi đạt tối thiểu 200/400 điểm.
  • Nghiên cứu sinh đạt kỳ thi đánh giá chuẩn trình độ tiếng Anh 2 kỹ năng Nói – Viết khi tổng điểm thi đạt tối thiểu 260/400 điểm.

3/ Phúc tra kết quả thi

  • Học viên nộp đơn phúc tra tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ, trường ĐH Khoa học Tự nhiên từ ngày 14/8/2019 đến 16/8/2019.
  • Lệ phí phúc khảo: 30.000đ/bài thi/kỹ năng.
  • Dự kiến có kết quả: 30/8/2019
  • Thông báo chấm phúc tra của Trung tâm Ngoại ngữ