ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

v/v Đăng ký tín chỉ học phần hè chương trình cao học khóa 28/2018 (đợt 1 + đợt 2)

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Đề nghị học viên cao học khóa 28 (đợt 1 + đợt 2) của các ngành thuộc Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật đến phòng Đào tạo Sau đại học đăng ký tín chỉ môn học cho nhóm học phần hè.

Thời gian đăng ký: từ ngày 09/7/2019 đến 12/7/2019.

Thời gian học: từ 27/7/2019 (10 tuần)

Thời khóa biểu (file đính kèm)

Mẫu phiếu đăng ký môn học (file đính kèm)

Lưu ý:

  • Học viên phải tự đăng ký môn học, không được đăng ký thay
  • Sau thời hạn nêu trên, học viên không đăng ký môn học xem như tự ý không tham gia môn học đó và Nhà trường sẽ không giải quyết đăng ký bổ sung với bất cứ lý do gì.

 

TP.HCM, ngày 08 tháng 7 năm 2019
TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(đã ký)
Nguyễn Xuân Vinh