Điểm thi môn Quá trình ngẫu nhiên – Toán ứng dụng K28 (ngày thi: 12/4/2019)