TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH NĂM 2019

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số          /TB-HĐTS

TPHCM, ngày 17 tháng 6 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Kết quả tuyển sinh thạc sĩ năm 2019 – đợt 1

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

1. Tiêu chuẩn xét trúng tuyển: Thí sinh trúng tuyển phải thỏa các điều kiện sau:

  • Điểm các môn thi tuyển (CB, CS) phải đạt từ 5.0 điểm trở lên (thang điểm 10);
  • Điểm môn ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100).

2. Kết quả thi và Phiếu báo điểm thi:

  • Kết quả thi tuyển sinh cao học: xem tại mục Tuyển sinh
  • Kết quả xét tuyển cao học (Đính kèm): Kết quả xét tuyển đợt 1 – năm 2019
  • Phiếu báo điểm thi cao học: thí sinh nhận tại phòng Đào tạo Sau Đại học vào 02 ngày 27,28/6/2019 (giờ hành chánh). Sau thời gian này Nhà trường sẽ gửi phiếu báo điểm cho thí sinh qua bưu điện.

3. Giấy triệu tập nhập học:

Thí sinh trúng tuyển chương trình thạc sĩ đến Phòng Đào tạo sau đại học để nhận giấy triệu tập nhập học trong 02 ngày 17,18/7/2019 (giờ hành chánh).

4. Thời hạn chấm phúc khảo:

  • Hội đồng tuyển sinh sau đại học nhận đơn đăng ký chấm phúc khảo (theo mẫu: Phiếu  đăng ký chấm phúc khảo) trong giờ hành chánh từ ngày 18/6/2019 đến 25/6/2019. Quá hạn trên mọi khiếu nại về sau Hội đồng tuyển sinh không giải quyết.
  • Kết quả phúc khảo sẽ công bố sau ngày 17/7/2019 (thí sinh xem trên trang web của Phòng ĐT SĐH)

 

Nơi nhận:
– Web: https://sdh.hcmus.edu.vn/
– Ban SĐH – ĐHQG-HCM (để theo dõi);
– Lưu Hồ sơ tuyển sinh SĐH
– Lưu VT; SĐH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TS SĐH

 (Đã ký)

HIỆU TRƯỞNG

Trần Linh Thước