Điểm thi môn Viễn thám và GIS ứng dụng trong quản lý tài nguyên và môi trường – QLMT K28 (ngày thi: 12/4/2019)