Trang thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Mỹ Nương (tiếng Việt + tiếng Anh)