Các phương pháp nghiên cứu cấu trúc và tính chất polyme – Khóa 28. Ngày thi: 11/6/2019