Các phương pháp nghiên cứu cấu trúc và tính chất polyme – Khóa 27, Ngày thi: 11/6/2019