Những thách thức và giải pháp trong hóa sinh học hiện đại – Hóa sinh học khóa 2017