ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

1. TRẦN QUỐC TUẤN, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Hóa sinh học – 62 42 30 15, với đề tài “Nghiên cứu thu nhận nattokinase tái tổ hợp trên hệ thống Bacillus subtilisvào lúc 9g00, ngày 04/6/2019, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

2. PHẠM HOÀI PHƯƠNG, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Vật lý chất rắn – 62 46 07 01, với đề tài “Chế tạo và nghiên cứu tính chất của các lớp chức năng trong pin mặt trời màng mỏng a-Si:Hvào lúc 9g00, ngày 07/6/2019, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM