Điểm thi môn Khoáng vật học và các phương pháp nghiên cứu khoáng vật – ĐC K28 (ngày thi: 16/4/2019)