Lớp cao học môn Sinh học ung thư, ngành Công nghệ sinh học khóa 28, học vào các buổi chiều thứ Bảy (13g30 – 17g30) sẽ chuyển sang học tại phòng B44.