Điểm thi môn Công nghệ sinh học trong cải tiến giống cây trồng – CNSH K25 (ngày thi: 23/12/2018)