Điểm thi môn Giải tích hàm nâng cao – XSTK K27 (thi lại, ngày thi: 29/3/2019)