Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo lịch thi kết thúc học phần môn Phương pháp toán cho tin học của lớp cao học khóa 28, ngành Khoa học máy tính và ngành Hệ thống thông tin như sau:

  • Ngày thi: 18g00 ngày 25/4/2019 (thứ Năm)
  • Phòng thi: C33

LƯU Ý HỌC VIÊN:

  • Có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút
  • Mang theo thẻ học viên khi vào phòng thi