Công nghệ sinh học trong chăn nuôi và thú y – SLĐV K27