ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  1. TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2019

 

THÔNG BÁO

 Lịch thi lần 2 môn Triết khóa tháng 8/2018

dành cho học viên Sau Đại học

 

Phòng Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên-HCM thông báo lịch thi lần 2 môn Triết (chương trình dành cho học viên sau đại học) khóa tháng 8/2018 như sau:

Ngày thi:

1. Giữa kỳ: 13g30 ngày 30/3/2019 tại phòng E403

2. Cuối kỳ: 15g00 ngày 30/3/2019 tại phòng E403

  

                 TL HIỆU TRƯỞNG                

  1. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

  Nguyễn Xuân Vinh