ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2019

 

THÔNG BÁO

v/v: các anh chị học viên cao học các khóa năm 2016, 2017

chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

1. Học viên cao học khóa năm 2016

Theo thông báo của Trường, các học viên cao học khóa 2016 chuyển sang hệ tự túc từ ngày 04-25/01/2019, tuy nhiên đến nay một số anh (chị) học viên đã nộp hồ sơ gia hạn nhưng vẫn chưa đóng học phí theo qui định (Danh sách đính kèm).

Nhà trường một lần nữa đề nghị các anh (chị) học viên đóng học phí trước ngày 04/04/2019. Quá thời hạn trên, Nhà trường buộc phải không công nhận hồ sơ gia hạn của các anh chị, mọi khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết.

2. Học viên khóa năm 2017

Theo thông báo của nhà Trường, các học viên cao học khóa năm 2017 phải đóng học phí trước ngày 27/02/2019, tuy nhiên đến nay có một số anh (chị) học viên vẫn chưa đóng học phí (Danh sách đính kèm).

Nhà trường đề nghị các anh (chị) học viên đóng học phí trước ngày 04/04/2019. Sau thời hạn này các anh (chị) học viên chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí sẽ không có tên trong quyết định giao đề tài luận văn Thạc sĩ và mọi khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh