Những vấn đề sinh lý thực vật mới công bố – SLTV K27 NCS