ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số: 28/SĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc xác định nhóm đối tượng người học

Áp dụng cho khóa cao học tuyển sinh năm 2018

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG – HCM THÔNG BÁO

 Căn cứ theo quy chế đào tạo thạc sĩ số 160/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 24/3/2017 của Đại học Quốc Gia TP. HCM,

Căn cứ theo khung chương trình đào tạo bậc Đại học của các học viên cao học,

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo xác nhận nhóm đối tượng cho các học viên cao học Khóa 28/2018 theo Danh sách đính kèm.

Vậy Trường thông báo để các học viên biết và thực hiện.

Nơi nhận:

–   HVCH K 28/2018

–   Lưu SĐH

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh