THÔNG BÁO

Môn đại số tuyến tính nâng cao của lớp cao học ngành Toán khóa năm 2018 sẽ chuyển sang học tại phòng F205B từ ngày 24/02/2019 đến kết thúc môn.