THÔNG BÁO

Môn Đại số tuyến tính nâng cao, Giải tích hàm nâng cao của lớp cao học khóa năm 2018 chuyển sang học tại phòng B11b kể từ ngày 20/01/2019 đến kết thúc môn học