ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

v/v Đăng ký tín chỉ bổ sung chương trình cao học khóa 27/2017 và khóa 28/2018

Ngành Sinh lý động vật

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Đề nghị học viên cao học khóa 27, khóa 28 của ngành Sinh lý động vật đến phòng Đào tạo Sau đại học đăng ký bổ sung tín chỉ môn học “Công nghệ tế bào gốc và ứng dụng”.

Thời gian đăng ký: từ ngày 10/01/2019 đến 14/01/2019.

Ngày học: Chiều Thứ 7 thời gian bắt đầu từ 19/01/2019.

Mẫu phiếu đăng ký môn học (File đính kèm)

Sau thời hạn nêu trên, học viên không đăng ký môn học xem như tự ý không tham gia môn học đó và Nhà trường sẽ không giải quyết đăng ký bổ sung với bất cứ lý do gì.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh