THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo nghỉ học các môn học của lớp cao học khóa 2018 như sau:

1. Môn Máy học ngành Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin nghỉ học vào ngày 09/01/2019.

2. Môn Các vấn đề hiện đại trong công nghệ sinh học, Sinh học phân tử tế bào ngành Công nghệ sinh học nghỉ học ngày 11/01/2019

Tuần sau học lại bình thường