THÔNG BÁO

1. Môn Đại số tuyến tính nâng cao của lớp cao học khóa 2018 ngày 06/01/2019 chuyển sang học tại phòng F.110

2. Môn Giải tích hàm nâng cao của lớp cao học khóa 2018 ngày 06/01/2019 chuyển sang học tại phòng F.110