ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

v/v Đăng ký tín chỉ bổ sung học phần 5 chương trình cao học khóa 27/2017

Ngành Kỹ thuật điện tử hướng Điện tử viễn thông máy tính và hướng Vi điện tử

 

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Đề nghị học viên cao học khóa 27 của ngành Kỹ thuật điện tử hướng Điện tử viễn thông máy tính và hướng Vi điện tử đến phòng Đào tạo Sau đại học đăng ký tín chỉ môn học Chuyên đề 3.

Thời gian đăng ký: từ ngày 20/12/2018 đến 21/12/2018.

Ngày học: Sáng Thứ 7 bắt đầu từ ngày 05/01/2019 tại phòng E101.

Mẫu phiếu đăng ký môn học (Xem file đính kèm)

Sau thời hạn nêu trên, học viên không đăng ký môn học xem như tự ý không tham gia môn học đó và Nhà trường sẽ không giải quyết đăng ký bổ sung với bất cứ lý do gì.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2018

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 Nguyễn Xuân Vinh