TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Số 2760/QĐ-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM ngày 17 tháng 12 năm 2018

Quyết định

Về việc công nhận phương thức đào tạo của học viên cao học khóa 2017

Học viên K27 vui lòng xem file đính kèm

Quyết định công nhận phương thức đào tạo của học viên cao học khóa 2017