TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
HỘI ĐỒNG THI HAI KỸ NĂNG NÓI VIẾT TIẾNG ANH

Số 2607/QĐ-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM ngày 11 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN

SINH VIÊN SAU ĐẠI HỌC ĐẠT KỲ THI ĐÁNH GIÁ CHUẨN TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH HAI KỸ NĂNG NÓI – VIẾT

Xem file đính kèm kết quả chấm phúc khảo

Trân trọng