ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Căn cứ theo kế hoạch học học tập của Trường, Phòng đào tạo sau đại học thông báo về việc đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ của các lớp cao học Khóa 27/2017 như sau:

 1. Hồ sơ đăng ký gồm có:

– Phiếu đăng ký (Mẫu đính kèm)

– Đề cương luận văn thạc sĩ (Mẫu file đính kèm)

2. Thời hạn đăng ký:

Học viên nộp hồ sơ đăng ký luận văn thạc sĩ tại Bộ môn, Khoa, từ ngày ra thông báo đến hết ngày 21/01/2019

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2018

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 Nguyễn Xuân Vinh