TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

               Số: 196/TB-SĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 11 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO HỌC BỔNG SAU ĐẠI HỌC

CỦA ĐHQG-HCM NĂM 2019

Kính gửi:

 • Ban chủ nhiệm Khoa/Bộ môn có đào tạo Sau đại học;
 • Quý Thầy/Cô phụ trách ngành đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ;
 • Các anh chị nghiên cứu sinh và học viên cao học chính quy.

Nhằm khuyến khích học viên (HV) và nghiên cứu sinh (NCS) tập trung thời gian cho việc học tập và nghiên cứu khoa học (NCKH) thuộc các lĩnh vực đào tạo sau đại học tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), Giám đốc ĐHQG-HCM đã ký Quyết định số 1180/QĐ-ĐHQG ngày 26/9/2018 về việc phê duyệt Đề án học bổng sau đại học của ĐHQG-HCM .

I.Mục tiêu của học bổng sau đại học của ĐHQG-HCM:

 • Hỗ trợ kinh phí cho học viên (HV) và nghiên cứu sinh (NCS) có kết quả học tập tốt, có công trình NCKH có chất lượng được thể hiện tối thiểu qua bài báo được đăng hoặc được nhận đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI-Scopus; hoặc đã công bố tối thiểu 02 báo cáo trong kỷ yếu hội thảo quốc tế uy tín, có phản biện, xuất bản bằng tiếng nước ngoài; hoặc 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài uy tín, có phản biện; hoặc tham gia đề tài NCKH các cấp đã được nghiệm thu.
 • Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, uy tín, vị thế của ĐHQG-HCM và các cơ sở đào tạo (CSĐT).

II.Số lượng và giá trị học bổng: 

Năm 2019, ĐHQG-HCM cấp 05 suất học bổng thạc sĩ và 05 suất học bổng tiến sĩ

Giá trị học bổng

 • Học bổng thạc sĩ: 25.000.000đ/suất
 • Học bổng tiến sĩ: 75.000.000đ/suất

Tùy theo tình hình thực tế, số suất học bổng của HV hoặc NCS có thể điều chỉnh theo từng trình độ sao cho đảm bảo tổng số tiền được cấp hàng năm.

III. Tiêu chí lựa chọn:

1. Đối với học viên cao học

HV năm thứ nhất hoặc HV năm cuối (tính theo theo thời gian nhập học):

 • Học đúng tiến độ theo kế hoạch của CSĐT.
 • Có kết quả học tập cuối năm đạt tối thiểu 7.0 (đối với các lĩnh vực sau: Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên; Toán và thống kê, Máy tính và công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Sức khỏe và Môi trường và bảo vệ môi trường).
 • Có tối thiểu 24 giờ làm việc/tuần (ngoài thời gian học trên lớp) dành cho việc học tập và nghiên cứu tại CSĐT (đối với HV năm cuối).
 • Sản phẩm NCKH: Có tối thiểu 01 bài báo được đăng hoặc được nhận đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI-Scopus; hoặc đã công bố tối thiểu 02 báo cáo trong kỷ yếu hội thảo quốc tế uy tín, có phản biện, xuất bản bằng tiếng nước ngoài; hoặc 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài uy tín, có phản biện; hoặc tham gia đề tài NCKH các cấp đã được nghiệm thu (đối với HV năm cuối).
 • Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ theo quy định hiện hành của ĐHQG-HCM.

2. Đối với nghiên cứu sinh

NCS năm thứ nhất hoặc NCS năm thứ hai hoặc NCS năm thứ ba (tính theo theo thời gian nhập học):

 • Học đúng tiến độ theo kế hoạch của CSĐT.
 • Có kết quả học tập cuối năm đạt tối thiểu 7.0 (đối với các lĩnh vực sau: Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên; Toán và thống kê; Máy tính và công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Sức khỏe; Môi trường và bảo vệ môi trường).
 • Có tối thiểu 24 giờ làm việc/tuần (ngoài thời gian học trên lớp) dành cho việc học tập và nghiên cứu tại CSĐT.
 • Sản phẩm NCKH: Có tối thiểu 01 bài báo được đăng hoặc được nhận đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI-Scopus; hoặc đã công bố tối thiểu 02 báo cáo trong kỷ yếu hội thảo quốc tế uy tín, có phản biện, xuất bản bằng tiếng nước ngoài; hoặc 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài uy tín, có phản biện; hoặc tham gia đề tài NCKH các cấp đã được nghiệm thu (đối với NCS năm thứ hai và năm thứ ba).
 • Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ theo quy định hiện hành của ĐHQG-HCM.

IV. Quy định khác

 • Học bổng sẽ bị hủy bỏ nếu HV, NCS vi phạm pháp luật, hoặc bị phát hiện có gian lận trong hồ sơ xin xét tuyển, hoặc có hành vi xấu đối với ĐHQG-HCM và CSĐT.
 • HV, NCS đã nhận học bổng khác trong niên học này thì không được phép nhận học bổng sau đại học của ĐHQG-HCM.
 • Học bổng này không áp dụng cho cán bộ công chức viên chức, nghiên cứu viên và các hình thức ký hợp đồng làm việc tại ĐHQG-HCM và CSĐT.
 • Tiêu chí xếp thứ tự ưu tiên các công trình dựa theo Điều 4, Quyết định số 1129/QĐ-ĐHQG ký ngày 18 tháng 10 năm 2016 về việc ban hành Hướng dẫn tổ chức giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở ĐHQG-HCM (File đính kèm)

V. Trách nhiệm của HV, NCS

 • HV, NCS phải ghi tên CSĐT trong các bài báo công bố quốc tế theo đúng quy định (bài báo phải có tên trường ĐH Khoa học Tự nhiên- ĐHQG.HCM là đơn vị chủ quản đầu tiên của HV)

Cách trình bày như sau:

 • Tiếng Việt:

Nguyễn Văn A (1)(2)(1) trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh; (2) tên Tiếng Việt cơ quan của HV, NCS

Nguyễn Văn A (1)(2)(1) trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM; (2) tên Tiếng Việt cơ quan của HV, NCS

 • Tiếng Anh:

Nguyen Van A (1)(2)(1) University of Science, Vietnam National University Ho Chi Minh City; (2) tên tiếng Anh cơ quan của HV, NCS

Nguyen Van A (1)(2)(1)  University of Science, VNU-HCM; (2) tên tiếng Anh cơ quan của HV, NCS

 • Sử dụng học bổng theo đúng mục đích, yêu cầu của ĐHQG-HCM.
 • Tích cực phấn đấu trong học tập, nghiên cứu và rèn luyện tốt, đáp ứng các tiêu chí hỗ trợ học bổng.
 • Cung cấp thông tin chính xác, minh bạch về quá trình học tập, NCKH và tình hình làm việc của bản thân sau khi tốt nghiệp theo yêu cầu của CSĐT.
 • Phối hợp với ĐHQG-HCM, CSĐT quảng bá hình ảnh cá nhân cũng như thương hiệu của ĐHQG-HCM, Quỹ Phát triển ĐHQG-HCM và CSĐT.

VI. Hồ sơ cần nộp (làm thành 02 bản):

 1. Lý lịch khoa học có dán ảnh và đóng dấu giáp lai.
 2. Giấy đề nghị cấp học bổng (nêu tóm tắt thông tin về cá nhân, quá trình học tập, hướng nghiên cứu và các thành tích đạt được).
 3. Kết quả học tập.
 4. Văn bằng, chứng chỉ chứng minh đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định.
 5. Thư giới thiệu và xác nhận của CBHD hoặc phụ trách ngành hoặc Bộ môn/Khoa.
 6. Minh chứng các sản phẩm NCKH (kèm bảng kê thông tin sản phẩm KHCN – mẫu 1)
 7. Các thành tích khen thưởng khác (nếu có).
 • Thời gian nhận hồ sơ: từ tháng 1/8 đến 15/9 năm 2019
 • Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Trân trọng.

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 P. TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

   Nguyễn Xuân Vinh

 

Công văn đính kèm

Mẫu  1. Bảng kê thông tin sản phẩm KHCN

Stt

Tên bài báo/sản phẩm KHCN Tạp chí/Hội nghị Tác giả Đánh giá tạp chí theo SCImago Journal Rank (SJR indicator).

(đánh dấu ”X” vào ô tương ứng)

Q1 Q2 Q3 Q4