LỊCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN KHÓA 2018

(HỌC VIÊN TRÚNG TUYỂN CAO HỌC ĐỢT 1 VÀ ĐỢT 2 NĂM 2018)

STT Ngành Thời gian Phòng
1 Khoa học máy tính  10g00 ngày 06/12/2018 I71
2 Hệ thống thông tin  10g00 ngày 06/12/2018 I71
3 Đại số và lý thuyết số 10g00 ngày 06/12/2018 F210
4 Toán giải tích 10g00 ngày 06/12/2018 E201
5 Toán ứng dụng 10g00 ngày 06/12/2018 F301
6 Toán ứng dụng – Giáo dục toán học 10g30 ngày 06/12/2018 F206
7 Vật lý lý thuyết và vật lý toán buổi học đầu tiên của học phần 1
8 Quang học 10g00 ngày 06/12/2018 Phòng bộ môn
Vật lý ứng dụng
9 Vật lý vô tuyến điện tử – hướng Ứng dụng
10 Vật lý kỹ thuật 10g00 ngày 06/12/2018 E205
11 Vật lý nguyên tử và hạt nhân 10g00 ngày 06/12/2018 Bộ môn VLHN
12 Hóa hữu cơ 10g00 ngày 06/12/2018 B11A
13 HHC – Giảng dạy hóa học thực nghiệm 10g00 ngày 06/12/2018 B11A
14 Hóa phân tích 10g00 ngày 06/12/2018 I42
15 Hóa lý thuyết và hóa lý 10g00 ngày 06/12/2018 I69
16 Hóa sinh học 10g00 ngày 06/12/2018 F304
17 SHTN – Sinh lý thực vật 10g00 ngày 06/12/2018 Bộ môn SLTV
18 SHTN – Sinh lý động vật 10g00 ngày 06/12/2018 F109
19 SHTN – Giảng dạy sinh học thực nghiệm buổi học đầu tiên của học phần 1
20 Vi sinh vật học 14g00 ngày 14/12/2018
21 Sinh thái học 9g30 ngày 11/12/2018 B21
22 Di truyền học 11g00 ngày 15/12/2018
(cuối giờ học môn SHPT tế bào)
23 Công nghệ sinh học 10g00 ngày 06/12/2018 Giảng đường 1
24 Địa chất học 10g00 ngày 06/12/2018 C13 (Thư viện khoa
Địa chất)
25 Kỹ thuật địa chất
26 Khoa học môi trường buổi học đầu tiên của học phần 1
27 Quản lý tài nguyên và môi trường 10g00 ngày 06/12/2018 C25 (Bộ môn QLMT
28 Khoa học vật liệu buổi học đầu tiên của học phần 1