ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 173/SĐH                                                  TP.HCM, ngày 22 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc xác định nhóm đối tượng người học

Áp dụng cho khóa cao học tuyển sinh năm 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG – HCM THÔNG BÁO

Căn cứ theo quy chế đào tạo thạc sĩ số 160/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 24/3/2017 của Đại học Quốc Gia TP. HCM,

Căn cứ theo khung chương trình đào tạo bậc Đại học của các học viên cao học khóa K27/2017,

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo xác nhận nhóm đối tượng cho các học viên cao học Khóa 27/2017 theo  Danh sách đính kèm

Danh mục ngành và phương thức đào tạo năm 2017

Nhà Trường đề nghị các học viên chưa nộp bảng điểm đại học hoặc bảng điểm đại học chưa đúng quy định phải nộp bổ sung trước ngày 30/11/2018 cho Phòng ĐT Sau đại học theo danh sách đã thông báo.

Tl. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh