THÔNG BÁO
Lịch thi kết thúc môn học học phần 4 lớp cao học khóa 2017 đợt 1 + đợt 2

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Đề nghị học viên cao học khóa 27/2017 xem lịch thi kết thúc môn học học phần 4 trong file đính kèm.

Lưu ý: ĐỀ NGHỊ TẤT CẢ ANH/CHỊ HỌC VIÊN PHẢI MANG THEO THẺ HỌC VIÊN KHI ĐI THI.

Xem chi tiết lịch thi HP4 khoa 27

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2018

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh