ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     TP. Hồ Chí Minh, ngày 19  tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHỌN PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO

CAO HỌC KHÓA 27/2017

Phòng đào tạo sau đại học thông báo các học viên cao học khóa 27/2017 đăng ký phương thức đào tạo như sau:

1. Phương thức đào tạo:

– Phương thức 1: là chương trình nghiên cứu

– Phương thức 2: là chương trình định hướng nghiên cứu

– Phương thức 3: là chương trình định hướng ứng dụng

(Mẫu phiếu đăng ký phương thức 2 – phương thức 3)

2. Điều kiện để đăng ký phương thức 1: Học viên chọn học theo phương thức 1 phải thỏa các điều kiện sau:

  • Nộp phiếu đăng ký phương thức và cam kết đúng hạn (Mẫu 3-a)
  • Có giấy chấp thuận hướng dẫn luận văn của người hướng dẫn (Mẫu 3-b)
  • Có xác nhận của Bộ môn phụ trách ngành đảm bảo điều kiện nghiên cứu cho học viên (Mẫu 3-c)
  • Nộp và bảo vệ đề cương nghiên cứu trước hội đồng chuyên ngành
  • Trước khi bảo vệ luận văn thạc sĩ, học viên phải là tác giả chính (đứng tên đầu trong nhóm tác giả) của ít nhất 1 bài báo khoa học công bố nội dung hoặc một phần nội dung nghiên cứu của luận văn. Bài báo phải được đăng hoặc chấp nhận đăng trong các Tạp chí, Kỷ yếu khoa học được tính điểm thuộc danh mục do Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước qui định (bài báo phải có tên trường ĐH Khoa học Tự nhiên- ĐHQG.HCM là đơn vị chủ quản đầu tiên của HV)
  • Các qui định riêng cho phương thức 1 của từng ngành đào tạo.

3. Thời gian đăng ký: học viên đăng ký theo mẫu và nộp cho phòng ĐT Sau Đại học từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/11/2018.

Lưu ý: Học viên không được phép đăng ký phương thức đào tạo hộ.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh