THÔNG BÁO

Môn “Miễn dịch học trong sức khỏe và bệnh lý” của lớp cao học ngành Di truyền khóa 2017 học tại phòng 32 trung tâm tin học (lầu 3 của trung tâm tin học) kể từ ngày 10/11/2018 đến kết thúc